Rejestracja

Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej Polityką) została opracowana zgodnie z Ustawą nr 152-Fl z dnia 27 lipca 2006 r &ldquo o danych osobowych &rdquo i ustanawia zasady korzystania ze strony internetowej UranBet (zwanej dalej Stroną), danych osobowych otrzymanych od użytkowników Strony, którzy są obywatelami   Iranu (zwani dalej Użytkownikami).

Tekst Polityki jest dostępny dla Użytkowników w Internecie bezpośrednio na Stronie Internetowej.

Korzystanie ze Strony oznacza bezwarunkową akceptację Polityki oraz określonych warunków przetwarzania otrzymanych informacji przez Urzytkownika’

1.Informacje pobierane przez stronę internetową

1.1. Strona gromadzi, uzyskuje dostęp i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, informacje techniczne i inne informacje związane z Użytkownikiem do celów Polityki.

1.2. Іnformacje techniczne odnoszą się do informacji, które są automatycznie wysyłane do Firmy podczas korzystania ze Strony za pomocą oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkowników’s. Informacje techniczne nie są uważane za dane osobowe. Strona korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu identyfikacji urządzenia Użytkownika’s. Pliki cookie to pliki tekstowe dostępne dla strony internetowej w celu przetwarzania informacji o aktywności urządzenia użytkowników. Użytkownik’s może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

1.3. Danymi osobowymi Użytkowników’ nazywane są informacje, które Użytkownik przekazuje Firmie za pośrednictwem Strony internetowej oraz w następstwie interakcji z Firmą, w tym:

1.3.1. Imię, nazwisko, drugie imię;

1.3.2. Data urodzenia;

1.3.3. Adres e-mail;

1.3.4. Kraj i miasto zamieszkania;

1.3.5. Numer telefonu;

1.3.6. Elektroniczny numer portfela Użytkownika' w systemach płatności;

1.3.7. w celu dokonania wypłaty niezbędne są dokumenty potwierdzające tożsamość Użytkownika’ i numer portfela elektronicznego Użytkownika’ w systemach płatności.

1.4. Firma przetwarza dane osobowe, informacje techniczne i inne informacje Użytkownika przez cały okres obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, w przypadku braku takiej umowy - w ciągu 10 (dziesięciu) lat od daty przekazania określonej Informacji.

1.5. Niniejsza strona nie jest publicznie dostępnym źródłem danych osobowych. W takim przypadku, jeśli Użytkownik wykona określone czynności, jego dane osobowe mogą stać się dostępne dla nieokreślonej grupy osób, na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Cel wykorzystania informacji dostarczonych przez Użytkownika

2.1. Informacje przekazane przez Użytkownika są wykorzystywane przez firmę wyłącznie w celu:

2.1.1. zawarcia umowy między Firmą a Użytkownikiem, a także zawarcie przez Firmę takiej umowy;

2.1.2. zapewnienia wsparcia technicznego Użytkownikowi ;

2.1.3. rozpatrywania odwołań i roszczeń Użytkownika;

2.1.4. wysyłania reklam i/lub materiałów informacyjnych do Użytkownika;

2.1.5. usprawnienia pracy i aktualizacji Strony Internetowej;

2.1.6. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

3. Metody przetwarzania

3.1. Przetwarzanie danych personalnych Użytkownika's oznacza rejestrowanie, organizowanie, gromadzenie, przechowywanie, określanie (aktualizowanie, modyfikowanie), wyszukiwanie, używanie, przesyłanie (dystrybucję, udostępnianie, uzyskiwanie dostępu), depersonalizację, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych Użytkowników’ nie należących do specjalnych kategorii, ich przetwarzanie przez Firmę, zgodnie z obowiązującymi przepisami Curaçao, wymaga pisemnej zgody Użytkownika.

3.2. Użytkownik zgadza się na oferowane przez Firmę rozwiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników’s podanych podczas wypełniania jakiegokolwiek formularza na Stronie oraz w trakcie dalszej interakcji ze Stroną, w tym przekazywanie takich danych osobowych stronom trzecim na podstawie umowy między Firmą a Użytkownikiem, nawet jeśli takie przekazanie odbywa się na terytorium innych państw (przelew transgraniczny).

3.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników’s odbywa się przez Spółkę przy użyciu baz danych znajdujących się w Curaçao.

4. Środki podjęte w celu ochrony informacji dostarczonych przez użytkownika oraz gwarancje Firmy

4.1. Firma podejmuje niezbędne i wystarczające środki prawne, organizacyjne i techniczne w celu ochrony informacji dostarczanych przez Użytkowników przed nieupoważnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, zmianą, blokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi nielegalnymi działaniami osób trzecich, ograniczając dostęp do takich informacji innym użytkownikom Strony Internetowej, Firmie, pracownikom i partnerom Firmy, stronom trzecim (z wyjątkiem dostarczenia przez Firmę informacji niezbędnych do wykonania jej obowiązków, praw przysługujących Użytkownikowi oraz wymagań prawnych Curaçao), a także nałożenie sankcji na takie osoby za naruszenie zasad Polityki w odniesieniu do takich danych.

4.2. Firma gwarantuje, że informacje przekazywane przez Użytkowników nie są łączone z danymi statystycznymi, nie są przekazywane stronom trzecim i nie są ujawniane, z wyjątkiem przypadków określonych w Polityce.

5. Prawa firmy

5.1. Firma ma prawo do przeprowadzania badań statystycznych i innych badań w oparciu o bezosobowe informacje dostarczone przez Użytkownika. Firma ma prawo do zapewnienia stronom trzecim dostępu do takich badań w celu realizacji targetowania reklamowego. Użytkownik może również samodzielnie (jeśli istnieje taka możliwość techniczna na urządzeniu Użytkownika&rsquo lub umożliwia to oprogramowanie zainstalowane na takim urządzeniu Użytkownika’) zabronić przesyłania przez urządzenie lub oprogramowanie za pośrednictwem strony internetowej informacji niezbędnych do realizacji reklam docelowych.

5.2. Firma ma prawo do wysyłania Użytkownikowi wiadomości e-mail i SMS-ów, materiałów reklamowych i marketingowych, wiadomości głosowych i / lub SMS-ów i / lub innych informacji pocztą elektroniczną i / lub telefonicznie, podanych podczas rejestracji konta na Stronie Internetowej Firmy' lub dostarczonych przez Klienta Firmy i / lub osobie przez niego upoważnionej, w inny sposób, o usługach i innych usługach, płatnościach, danych o zaległościach w płatnościach, wypłatach środków, zmianach w zasadach i procedurach świadczenia usług oraz innych zmianach w działalności Firmy' lub w udziale akcji będących w posiadaniu Firmy.

5.3. Firma jest uprawniona do przekazywania stronom trzecim informacji o Użytkownikach w celu identyfikowania i zapobiegania nieuczciwym działaniom, rozwiązywania problemów technicznych lub bezpieczeństwa, a także w innych przypadkach przewidzianych przez ustawodawstwo Curaçao.

5.4. Firma ma prawo zapewnić dostęp do informacji o Użytkowniku stronom trzecim, jeżeli takie przekazanie jest konieczne, aby Firma mogła wypełnić umowę zawartą z Użytkownikiem.

5.5. W przypadku wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Firma ma prawo ograniczyć Użytkownikom’ dostęp do niektórych lub wszystkich funkcji Strony.

6. Prawa Użytkownika

6.1. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając pisemne zawiadomienie do Firmy. Jednocześnie Użytkownik rozumie, że Firma ma prawo do dalszego przetwarzania takich informacji w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo.

7. Nowe wydania

7.1. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z tekstem Polityki przy każdym dostępie do Strony.

7.2. Nowa wersja Polityki wchodzi w życie po 5 dniach od daty jej umieszczenia. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po wejściu w życie nowej wersji Polityki oznacza, że Użytkownik zaakceptował Politykę i jej warunki.

7.3. Użytkownik nie powinien korzystać ze Strony, jeśli nie zgadza się z warunkami Polityki.

8. Eliminacja sprzeczności

8.1. W przypadku, gdy umowa między Firmą a Użytkownikiem zawiera postanowienia dotyczące wykorzystania danych osobowych i/lub danych osobowych Użytkownika, postanowienia Polityki i taka umowa będą miały zastosowanie w zakresie niezgodnym z Polityką.

Wybierz kurs, aby postawić zakład
NA ŻYWO
SPORTY
Live Dealers
Kasyno
Saldo
Kupon
0
Crash